Regulamin konferencji „Data-Driven Digital OOH”

§ 1. Informacje ogólne


1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki udziału w konferencji pn. „Data-Driven Digital OOH” („Konferencja”).

2. Organizatorem Konferencji jest AMS S.A. z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079299, NIP 782-00-21-306, REGON: 630933936 („Organizator”).

3. Celem Konferencji jest zaprezentowanie przez prelegentów, będących ekspertami w danym zakresie, najnowszej wiedzy z obszaru reklamy Digital OOH.

4. Konferencja odbędzie się dnia 28 listopada 2023 r.

5. Udział w Konferencji możliwy będzie w formie: a)uczestnictwa stacjonarnego (jako publiczność)- w Warszawie w Centrum Kreatywności Targowa (ul. Targowa 56, 03-733 Warszawa); b)online- w ten sposób, że osoby, które zarejestrują się poprzez formularz rejestracji będą miały możliwość uczestnictwa zdalnego za pośrednictwem urządzeń przekazujących wizję oraz dźwięk w czasie rzeczywistym.

6. Udział w Konferencji jest nieodpłatny.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów lub programu Konferencji, z przyczyn od niego niezależnych.

8. Regulamin Konferencji dostępny jest na stronie internetowej datadrivendooh.pl


§ 2. Uczestnictwo w Konferencji 


1. Konferencja skierowana jest do osób zainteresowanych tematami dot. digitalizacji reklamy OOH. 

2. Uczestnikami Konferencji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnicy”). 

3. Udział w Konferencji w formule opisanej w § 1 ust. 5 lit. a) i b) Regulaminu będzie możliwy wyłącznie po uprzednim zarejestrowaniu się przez Uczestnika za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem datadrivendooh.pl 

4. Liczba miejsc dostępnych dla Uczestników w formule stacjonarnej jest ograniczona, w związku z czym o możliwości uczestnictwa w tej formule będzie decydowała kolejność rejestracji. 

5. Udział w Konferencji wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 

6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie. 


§ 3. Przebieg Konferencji 


1. W przypadku udziału w Konferencji w formule opisanej w § 1 ust. 5 lit. b) Regulaminu, po prawidłowym dokonaniu rejestracji, na podany przez Uczestnika adres e-mail wysłany zostanie przez Organizatora link umożliwiający dostęp do transmisji Konferencji. 

2. W celu wzięcia udziału w Konferencji w formule online, Uczestnik powinien posiadać dostęp do sprzętu komputerowego, podłączenie do sieci Internet oraz poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Cookies i Java Script. 

3. Organizator zapewnia ochronę przekazu elektronicznego poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie Organizator wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną jest związane z ryzykiem i może grozić przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych użytkownika, w tym danych osobowych, przez nieuprawnione osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w szczególności programy antywirusowe. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w transmisji Konferencji, z jednoczesnym zapewnieniem, że Organizator dołoży starań, aby ewentualne przerwy w transmisji były możliwie krótkie i występowały możliwie jak najrzadziej. 

5. Zabronione jest nagrywanie Konferencji oraz jej transmisji online przez Uczestników, jak również jakiekolwiek inne utrwalanie treści prezentowanych podczas Konferencji, w szczególności poprzez fotografowanie, rejestrowanie dźwięku czy też udostępnianie tych treści podczas realstreamu. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania. 

6. Uczestnicy biorący udział w Konferencji zobowiązani są do powstrzymania się od jakichkolwiek zachowań, które mogłyby naruszać dobra osobiste osób trzecich, w tym pozostałych Uczestników Konferencji. 

7. Uczestnik przyjmuje do wiadomości że w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy niniejszego Regulaminu lub też jego działania są w jakikolwiek inny sposób w sposób sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika Konferencji lub samodzielnego zablokowania mu dostępu do transmisji. 

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku utrwalonego podczas Konferencji oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie w materiałach promocyjnych i informacyjnych Organizatora. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 9. Udział w Konferencji jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku lub wypowiedzi Uczestnika utrwalonej w związku z udziałem w Konferencji oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie, pokazywanie, udostępnianie tego wizerunku i głosu poprzez stronę internetową, telewizję, informacje prasowe i media społecznościowe na potrzeby promocji Konferencji oraz w celach promocyjno-marketingowych Organizatora. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji bez obowiązku uzyskiwania odrębnej zgody. 


§ 4. Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje dotyczące udziału w Konferencji Uczestnik powinien zgłaszać Organizatorowi za pomocą poczty elektronicznej na adres: datadrivendooh@ams.com.pl w terminie 2 (dwóch) dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

2. W przypadku niedotrzymania terminu zgłoszenia reklamacji Organizatorowi przysługuje prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia. 

3. Organizator zobowiązany jest poinformować Uczestnika za pomocą poczty elektronicznej w terminie 5 (pięciu) dni od dnia złożenia reklamacji, o sposobie jej rozpatrzenia. § 5. Przetwarzanie danych osobowych 


1. Rejestracja udziału w Konferencji wiąże się z wymogiem podania przez Uczestnika następujących danych osobowych: imię, nazwisko, firma, adres e- mail. 

2. Administratorem danych osobowych wymienionych w ust. 1 powyżej jest AMS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 („Administrator”). 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@ams.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane: a) w celu realizacji Konferencji, w tym w szczególności w celu stworzenia listy Uczestników, przesyłania informacji dotyczących agendy Konferencji i innych informacji organizacyjnych, zapewnienia możliwości zadawania pytań w trakcie konferencji- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”); b)w celach analitycznych i statystycznych Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia; c)w celach marketingowych, polegających na promocji Konferencji oraz prowadzonej przez Administratora działalności- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia; d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). 

5. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konferencji, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych. 

6.Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Konferencji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora- przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

7.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do podanych przez nich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8.Uczestnikom Konferencji przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

9.Podanie danych osobowych jest przez Uczestników jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udziału Uczestnika w Konferencji. 


§ 6. Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. 

2. W przypadku zmiany Regulaminu, Organizator powiadomi Uczestników o zmianach drogą wiadomości e- mail wysłanej na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji. Ponadto informacja o zmianie Regulaminu zostanie przez Organizatora umieszczona na stronie internetowej pod adresem datadrivendooh.pl 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.10.2023 r.

Image